واکسن کرونا کی ساخته میشود؟

واکسن کرونا کی ساخته میشود؟

محققان شرکت داروسازی & quot;سینوواک بایوتیک & quot;(Sinovac Biotech) چین اخیرا اظهار کرده & zwnj;اند آزمایش واکسنی که برای بیماری کووید-۱۹ توسعه داده & zwnj;اند با موفقیت بر روی میمون & zwnj;ها انجام شده است.

ویروس کرونا در حال پخش در سراسر دنیا است ولی هنوز هیچ واکسنی برای جلوگیری از این ویروس ساخته نشده است.

که این روز ها آزمایشی بر روی میمون ها انجام شده و این آزمایش موفقیت آمیز بوده است.

ولی این آزمایش بر روی میمون ها بوده و روی انسان ها اثری ندارد.واما چه موقع میتوان واکسنی برای انسان ها ساخت؟

تمامی دانشمندان در حال تلاش اند تا بتوانند واکسنی درست کنند که بر روی انسان ها نیز اثر داشته باشد .بیش از 20 واکسن تولید شده ولی هنوز واکسن مورد نظر پیدا نشده است.

مقامات بهداشت چین وعده آماده شدن واکسن کرونا در ماه آوریل را می & zwnj;دهند

و اما وقتی واکسن نداریم چه کاری باید کنیم؟

1.( دﺳﺖ ﻫﺎﯾﺘﺎن را ﻣﮑﺮر ﺑﺎ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﺑﻪ ﻣﺪت20 ﺛﺎﻧﯿﻪ ﺑﺸﻮﯾﯿداﮔﺮ آب و ﺻﺎﺑﻮن ﻧﺪارﯾﺪ ازﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﻫﺎي ﺣﺎوي اﻟﮑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ)

2. ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻗﺒﻞ از ﻏﺬا دﺳﺖ ﻫﺎﯾﺘﺎن راﺑﺸﻮﯾﯿﺪ یا میتوانید با انواع محلول های ضدعفونی کننده مثلا: ژل ضذعفونی کننده والکل دست هایتان را ضدعفونی کنید.

3. & nbsp;ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ دﺳﺘﮑﺶ ﯾﮑﺒﺎر ﻣﺼﺮف ﻫﻤﺮاه داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ.

4.از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ اﻓﺮادي ﮐﻪ ﻋﻼﺋﻤﯽ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ آﻧﻔﻠﻮاﻧﺰا دارﻧﺪ ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ.

5. & nbsp;از ﺗﻤﺎس ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻫﻠﯽ و وﺣﺸﯽ ﺧﻮدداري ﮐﻨﯿﺪ & nbsp;
6. & nbsp; & nbsp;از ﻟﻤﺲ ﭼﺸﻢ و ﺻﻮرت ﺧﻮد ﺑﻪ وﯾﮋه ﺑﺎ دﺳﺖ ﻫﺎي ﺷﺴﺘﻪ ﻧﺸﺪه ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ(وحتما از موا ضدعفونی کننده والکل و ماسک و ژل های ضد عفونی کننده نیز استفاده کنید.)

7. & nbsp;در ﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻌﺎت اﻧﺒﻮه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﻤﺎ از ﻣﺎﺳﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ و از روﺑﻮﺳﯽ و دﺳﺖ دادن ﺑﺎ دﯾﮕﺮان ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ.

8. & nbsp;در ﻣﮑﺎن ﻫﺎي ﺷﻠﻮغ و ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻋﻤﻮﻣﯽ از ﻟﻤﺲ وﺳﺎﯾﻞ و ﺳﻄﻮح ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﭙﺮﻫﯿﺰﯾﺪ وحتمادستان خود را ضدعفونی کنید.

9. & nbsp;وﺳﺎﯾﻞ و ﻇﺮوف ﺷﺨﺼﯿﺘﺎن را ﺗﻤﯿﺰ و اﺳﺘﺮﯾﻞ ﺷﺪه و ﺟﺪا از دﯾﮕﺮان ﻧﮕﻬﺪاري ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ & nbsp;

10. & nbsp;ﻫﻨﮕﺎم ﻋﻄﺴﻪ و ﺳﺮﻓﻪ دﻫﺎن و ﺑﯿﻨﯿﺘﺎن را ﺑﺎ دﺳﺘﻤﺎل ﺑﭙﻮﺷﺎﻧﯿﺪ و ﺳﭙﺲ آن را در ﺳﻄﻞ زﺑﺎﻟﻪ ﺑﯿﻨﺪازﯾﺪ.

11. & nbsp; & nbsp; & nbsp;ﮔﻮﺷﺖ و ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ را ﮐﺎﻣﻼ ﺑﭙﺰﯾﺪ.

12. & nbsp;ﻫﻨﮕﺎم ﺑﯿﻤﺎري در ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻤﺎﻧﯿﺪ.

میتوانید با مراجعه به سایت ماشین سازی آدلی از خرید وسایل مورد نیاز در ایام کرونا بهره مند شوید.

& nbsp;